151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňová penále, pokuty a další sankce

Ti, kdo mají povinnost podávat daňové přiznání, mají také povinnost dodržovat všechna související nařízení. Jaké hrozí pokuty a sankce v případě, že požadavkům finančního úřadu nedostojí?

Prvním prohřeškem, kterého se může poplatník dopustit je opožděné podání daňového přiznání. Vyplatí se proto například využívat daňového poradce, díky kterému se vám lhůta automaticky o tři měsíce prodlouží. Sankce nehrozí, pokud je zpoždění jen do pěti pracovních dnů po termínu. Dále se za každý den prodlení načítá sankce 0,05 % vyměřené daně, v případě ztrátového roku 0,01 % daňové ztráty. Maximální pokuta je 300.000 Kč.

Pokuta za nepodání přiznání je nejméně 500 korun, ať už vzniká poplatníkovi daňová povinnost, nadměrný odpočet nebo nula. V případě, že výjimečně nevznikla povinnost k dani, ke které je poplatník registrován, musí to ve stejném termínu, ve kterém se přiznání k dani podává, oznámit na finančním úřadě.

Úroky z prodlení a odpuštění penále

Úrok z prodlení, tedy za opožděné zaplacení samotné daně je dalším prohřeškem, za který hrozí penále. Stejné hrozí také za úhradu nižší částky, než byla vyměřena. Úrok se platí za každý den prodlení od pátého pracovního dne po termínu a počítá se z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok se neplatí, pokud jeho částka nepřesáhne 200 korun. Kdo přizná nižší daň, než by ve skutečnosti měl, zaplatí 20% penále z daně, kterou doměří finanční úřad. Individuálně lze penále či úrok také prominout. Předpokladem je úhrada daně, které se ona sankce týká – dále se zvažují polehčující okolnosti a relevantní, ospravedlnitelné důvody pro prohřešek. Ovšem poplatek za žádost o prominutí činí 1000 korun, je proto potřeba si dopředu spočítat, zda se vyplatí.

Za nesplnění povinnosti, která nesouvisí s penězi může dostat poplatník také takzvanou pořádkovou pokutu – ta dosahuje ve svém maximu až na částku 50 000 korun.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!