151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Kontrolní hlášení: pokuty lze výjimečně prominout

Kontrolní hlášení je poměrně nově zavedený prvek v oblasti daní. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila pokuta, došlo ale ke změnám.

Co je vůbec kontrolní přiznání? Jedná se o zvláštní a poměrně nově uzákoněný druh daňového tvrzení. Vyplňují se do něj údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Velká část vychází ze současné evidence pro účely DPH. Pro správce daně je to nástroj, který lze efektivně využít proti rozsáhlejším podvodům. Předpokládá se, že po jeho zavedení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně. Za jeho nepodání totiž hrozí také sankce. Vyplnění se zařizuje elektronicky přes Daňový portál v aplikaci EPO na www.daneelektronicky.cz. Podrobnosti lze snadno dohledat na stránkách Finanční zprávy, která ke kontrolnímu hlášení vydala i informační leták.

Odpuštění pokuty

Ohledně pokut ale dochází i k určitým výjimkám. Generální finanční ředitelství vydalo pokyn k jejich prominutí. Ten upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. V případech, kdy je možné nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením odpustit, se mohou prominout – konkrétně se jedná o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun. Žádost o prominutí lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu, a je nutné zaplatit správní poplatek ve výši tisíc korun. Součástí novely je také prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení, a to z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů. Zůstává pokuta ve výši tisíc korun za pozdní podání, která ale bude jednou do roka plátci prominuta automaticky. Další konkrétní podmínky prominutí najdete na stránkách Finanční správy.