151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Na co bychom nezapomenout při inventarizaci?

S koncem roku přichází i trochu náročná povinnost inventarizace. Nepleťte si ji s inventurou.

Inventura je totiž jenom jednou ze součástí inventarizace. Bližší vysvětlení může poskytnout zákon o účetnictví. Inventura je podle něj fyzické nebo dokladové zjištění skutečného stavu – fyzická se používá pro majetek, který můžete spočítat, jako služební automobily, obsah pokladny, zboží na skladě a podobně. Dokladová se používá u majetku, který nemůžete zkontrolovat „pohledem“, jako jsou pohledávky, stav na účtu, závazky a podobně. Inventarizace je slovo, které označuje nejen zjištění skutečného stavu (inventuru) ale také ověření, zda tento stav odpovídá účetnictví.

Inventarizace se provádí k rozvahovému dni. Může být zahájena nejdříve čtyři měsíce před ním a dokončena nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Pokud je skutečný stav vyšší než účetní, nazýváme rozdíl přebytkem. Pokud je tomu naopak a něco chybí, používáme pojem manko nebo schodek. Tyto inventarizační rozdíly je třeba vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizace provádí.