151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nová výše tuzemských cestovních náhrad od ledna 2020

Ti zaměstnanci, kteří budou zaměstnavatelem vysláni na pracovní cestu, budou mít nárok na vyšší stravné a zároveň od ledna 2020 došlo ke snížení průměrné ceny za litr pohonných hmot, pokud zaměstnanec při pracovní cestě využije soukromé vozidlo. Vyhláška nově pamatuje i na majitele elektromobilů a stanovuje průměrnou cenu elektřiny. Pozor ale na to, že pokud použije zaměstnanec svoje soukromé vozidlo, je zaměstnavatel povinen z tohoto vozidla zaplatit navíc ještě finančnímu úřadu silniční daň

Tuzemské stravné, které je poskytováno zaměstnancům v podnikatelské sféře se řídí zákoníkem práce § 163 odst. 1 a vyhláškou a musí být poskytnuto alespoň ve výši:

 • 87 Kč při pracovní cestě trvající 5–12 hodin,

 • 131 Kč při pracovní cestě 12–18 hodin,

 • 206 Kč při cestách delších než 18 hodin. 

Chce-li zaměstnavatel poskytnout stravné vyšší, je třeba mít toto ujednáno ještě před vysláním na pracovní cestu.

Bylo-li zaměstnanci poskytnuto během pracovní cesty jídlo, jež má podobu snídaně, oběda či večeře a zaměstnanec si na ně nic nepřispěl, krátí se stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo až

 • o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin,

 • o 35 % při pracovní cestě trvající 12–18 hodin,

 • o 25 % u pracovních cest delších než 18 hodin.  

Chce-li zaměstnavatel krátit stravné jinak, zákoník mu to povoluje. Konkrétně říká, že nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou zákonem, viz. výše. 

Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty trvajících 5–12 hodin byla poskytnuta 2 bezplatná jídla a při cestách 12–18 hodin 3 bezplatná jídla.  

Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a při ní bude používat své soukromé motorové vozidlo, přísluší mu náhrada za spotřebované palivo. Cenu paliva zaměstnanec prokáže buď dokladem o nákupu paliva, na němž je patrná souvislost s pracovní cestou, pokud má dokladů více, použije se při výpočtu aritmetický průměr těchto cen. Neprokáže-li zaměstnanec cenu paliva, použijí se ceny, které stanovuje zákoník práce v § 158 odst. 3 a prováděcí vyhláška a jsou následující:

 • 32 Kč za litr benzínu automobilového 95 oktanů,

 • 36 Kč za litr benzínu automobilového 98 oktanů,

 • 31,80 Kč za litr motorové nafty a

 • 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Spotřeba vozidla se stanovuje podle technického průkazu, který je povinen zaměstnanec zaměstnavateli poskytnout. Při určení spotřeby se vychází ze spotřeby pro kombinovaný provoz. Pokud toto v technickém průkaze není, použije se aritmetický průměr spotřeb uvedených v technickém průkazu. 

Zaměstnanci krom náhrady za spotřebované pohonné hmoty přísluší ještě náhrada za opotřebení vozidla. Sazba se opět řídí zákoníkem práce a to § 157 odst. 4 a činí za 1 ujetý kilometr

 • nejméně 1,10 Kč při užití jednostopých vozidel a tříkolek a

 • nejméně 4,20 Kč při užití osobních motorových vozidel. 

Použije-li zaměstnanec navíc ještě přívěs k silničnímu motorovému vozidlu, zvyšuje se náhrada za 1 km o minimálně 15 %. Použil-li zaměstnanec při pracovní cestě své nákladní vozidlo, autobus či traktor, tak náhrada za 1 ujetý kilometr je nejméně dvojnásobek sazby, tedy alespoň 8,40 Kč za kilometr.