151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňové zvýhodnění na dítě v kostce

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě přestavuje jistou formu „slevy“ na dani z příjmů. Na rozdíl od všech ostatních slev, lze daňové zvýhodnění čerpat i „do mínusu“. Co to vlastně znamená? Lze je uplatnit i tehdy, je-li vypočtená daň nižší než daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit ve 3 formách:

 1. Formou slevy na dani, když je vypočtená daň vyšší než uplatňované daňové zvýhodnění.
 2. Formou daňového bonusu, jestliže vypočtená daň je nulová, pak se celé daňové zvýhodnění stává daňovým bonusem.
 3. Formou slevy a daňového bonusu současně v případech, kdy vypočtená daň je nižší než daňové zvýhodnění. Do výše daně je daňové zvýhodnění slevou a zbytek je pak daňovým bonusem.

Do konce roku 2020 platil strop vyplaceného daňového bonusu. Poplatníkovi mohlo být formou daňového bonusu vyplaceno maximálně 60 300 Kč. To od roku 2021 již neplatí, protože tento limit byl zrušen, aby nedocházelo k nesouladu mezi poplatníky, kteří uplatňovali stejný počet dětí, ale měli různě odlišené daňové povinnosti.

Daňový bonus může být čerpán pouze tím poplatníkem, jehož příjmy ze závislé činnosti nebo podnikání převyšují 6násobek minimální mzdy. Nemohou jej čerpat poplatníci, kteří mají příjmy jen z pronájmu nebo ostatní příjmy. Daňový bonus se uplatňuje, pokud je vyšší než 100 Kč.  

Nyní se podíváme na podmínky, které je nutné splnit pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě:

 • Poplatník nesmí čerpat investiční pobídky.
 • Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze český rezident. Nerezidenti jej mohou uplatnit pouze za předpokladu, že jsou rezidenty jiného státu EU nebo EHP a úhrn jejich příjmů ze zdrojů v ČR je nejméně 90 % všech jejich příjmů.
 • Vyživovaným dítětem se pro účely daňového bonusu považuje dítě vlastní, osvojené či dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, jestliže rodiče nemají dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Zároveň musí být vyživované dítě:
  • dítětem nezletilým,
  • dítětem zletilým do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
   • soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem na střední či vysoké škole, vyjma studia dálkového, večerního, distančního a podobná studia na středních školách,
   • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, nebo
   • z důvodu dlouhodobého nepřiznivého zdravotního stavu je neschopno vykovávat samostatně výdělečnou činnost.

Pokud vyživované dítě pobývá dočasně z důvodu studia či cestování mimo společně hospodařící domácnost, neovlivňuje to uplatnění daňového zvýhodnění. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je částka daňového zvýhodnění dvojnásobná. Vyživuje-li dítě více poplatníků, tak daňové zvýhodnění může uplatnit v jednom zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci pouze jeden poplatník. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit v tom měsíci, kdy na jeho začátku byly splněny podmínky a je možné uplatnit jej už v tom měsíci, kdy se dítě narodilo.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 6.5.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!