151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Informace pro plátce DPH v souvislosti s epidemií nového coronaviru

 

Kontrolní hlášení

  • Plošně jsou prominuty všechny pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly v době od 1.3.2020 do 31.7.2020.
  • Ze strany GFŘ vyjde pokyn, který umožní individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení za období od 1.3.2020 do 31.7.2020. Při podání žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení je prominut správní poplatek, bude-li žádost podána do 31.7.2020.

Termín přiznání k dani z přidané hodnoty a úhrada daňové povinnosti

  • Termín pro podání přiznání k DPH nelze ani na základě individuální žádosti prodloužit, protože to neumožňuje daňový řád.
  • Daňový řád v aktuálním znění v podstatě umožňuje podat přiznání se zpožděním max 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, tj. po 25. dni příslušného měsíce.
  • Je možné ale individuálně žádat o prominutí úroku z prodlení při pozdní úhradě DPH a v případě, že bude žádost kladně vyřízena, bude prominuta bez žádosti i pokuta z pozdě podaného přiznání.
  • Ví-li plátce, že bude mít problém DPH v termínu uhradit, může podat správci daně žádost o posečkání daně či povolení splátek daňové povinnosti. Bude-li tato žádost kladně vyřízena, mohl by mu být prominut i úrok.
  • Zdůrazňujeme, že na nic z výše uvedeného se nevztahuje generální pardon!

Prominutí DPH při dodání zboží a služeb

  • Prominutí daně trvá od 12.3.2020 po celou dobu nouzového stavu.
  • Dodáni zboží a služeb se vztahuje na dodávky pro poskytovatele zdravotnických služeb, pro základní složky integrovaného záchranného systému, Armádu ČR a zařízení sociálních služeb.  
  • DPH je prominuto např. u darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci výše zmíněným subjektům, jejich zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.

 

aktualizace 23.4.2020