151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nového coronaviru - jaro 2020

 

Daň z příjmů za rok 2019

 • Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do do 18.8.2020 s výjimkou těch, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Konkrétní podrobnosti byly vydány ve Finančním zpravodaji číslo 9/2020.

Daň z příjmů za rok 2020

       Zálohy na daňovou povinnosti 

 • Má-li daňový subjekt povinnost hradit zálohu na daň z příjmů, jenž má splatnost 15.6.2020, je mu tato záloha v rámci generálního pardonu č. 2 prominuta. Pozor ale na to, že prominutím zálohy se nesnižuje budoucí daňová povinnost za rok 2020
 •  Automatické prominutí se týká těch subjektů, které mají jako účetní období kalendářní rok. Subjekty s rokem hospodářským musí správce daně požádat individuálně o snížení či prominutí záloh.

       Zpětné uplatnění daňové ztráty

 • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za rok 2019 a 2018 podaného v roce 2021.

Správní poplatky

 • Potřebuje-li daňový subjekt podat správci daně žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, tak nemusí na základě generálního pardonu č. 1 u těchto žádostí podaných do 31.7.2020 hradit správní poplatek.
 • Na dobu do 31.7.2020 je prominut správní poplatek spojený s vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Jedná se o žádosti, které vydávají orgány řízené ministryní financí, tj. zejména Finanční správa ČR a Celní správa ČR.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Plošně je zrušena tato daň ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti, a to se zpětným účinkem.
 • Daň nebude platit nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.

Elektronická evidence tržeb

 • Povinnost elektronicky evidovat tržby bude znovu platit od 1. 1. 2021, kdy bude odstartována i závěrečná vlna EET.

Bezúročné úvěry komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Jedná se o úvěry na pořízení drobného majetku, financování zásob a krytí provozních výdajů jakou jsou mzdy, energie, nájmy. Úvěry v rámci dvou proběhlých výzev COVID I a COVID II byly bezúročné a bez poplatků.
 • COVID III – Bezúročný úvěr komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky
  • Určen pro podniky do 500 zaměstnanců na celém území ČR, které jsou omezeny v důsledku výskytu COVID-19.
  • Úvěry na pořízení drobného nehmotného i hmotného majetku, na pořízení zásob a další provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem apod.
  • Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč po dobu max. 3 let.
  • Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III (pozn.: podnikatelé mohou zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní), více o záruce zde.

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků pro boj s nemocí COVID-19 v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

 • Dotace jsou na pořízení materiálu, ze kterého podnikatel následně vyrábí zdravotnické a ochranné prostředky, příp. lze dotaci použít na úhradu mzdových nákladů s výrobou spojených.
 • Podnikatelé mohou podporu rovněž použít na neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Cílem dotace je rovněž podpora neinvestičních výdajů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Žádostijiž není možné dále podávat, jejich příjem skončil k 15.5.2020.
 • Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prodloužení termínu podání žádostí z OP POIK

 • Podnikatelé, jenž chtěli podat žádost o evropské peníze v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP POIK), ale díky všem opatřením proti šíření COVID-19 nestihli žádost podat včas, máme dobrou zprávu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u těch výzev, kde příjem žádostí nebyl do 17.3.2020 ukončen a nepřekračuje termín 30.4.2020, takto:
  • Úspory a energie – Výzva V do 30.6.2020
  • Smart Grids 1 – Výzva V do 30.6.2020
  • OZE – Výzva V do 30.6.2020
  • Nízkouhlíkové technologie – Výzva V do 28.6.2020

Dotace v programu Technologie COVID 19

 • Dotace je určená na pořízení nových zařízení a vybavení, které budou mít za cíl produkci materiálů, technologií a produkci z oblasti zdravotnictví a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu.
 • Zejména se jedná o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření COVID-19 a to prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.
 • Bude možno žádat o podporu až ve výši 20 milionů korun, minimálně ve výši 250 tiscích korun.
 • Příjem žádostí byl k 29.5.2020 ukončen.
 • Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Více zde.

Silniční daň

 • Ministerstvo financí promíjí sankce při neplacení záloh na silniční daň, které jsou splatné k 15.4.2020 a k 15.7.2020 a to za podmínky, že tyto dvě zálohy poplatník uhradí do termínu 15.10.2020.

Opatření v oblasti splácení úvěrů

 • Vztahuje se na úvěry:
  • zajištěné nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
  • účelové a
  • poskytnuté stavební spořitelnou
 • Je možné využít na úvěry sjednané před 26.3.2020.
 • V ochranné době se odkládá čas plnění peněžitých dluhů buď do 31.10.2020 nebo do 31.7.2020. Ochranná době běží od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o úmyslu využít ochrannou dobu. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání úvěru.
 • Další informace jsou k dispozici v zákoně.

Daň z nemovitosti

 • Bez sankcí lze uhradit daň nemovitosti o 2 měsíce později, tj. do 31.7.2020, pokud je vyměřená daň nižší než 5 000 Kč.
 • Poplatníci, kteří hradí více než 5 000 Kč a dostali se kvůli vládním opatřením do finančních potíží, mohou správce daně požádat o posečkání daně.

Mýtné

 • Faktury za mýtné pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel, jež jsou v režimu následného placení.
 • Faktura jim tedy za období od 1.4. do 31.7.2020 přijde se splatností 90 dnů.

Odklad plateb nájemného u prostor pro podnikání

 • Nájemcům podnikatelům bude umožněno uhradit nájemné až o 3 měsíce později (do 30.6.2020).
 • Podnikatel nesmí dostat výpověď do 31.12.2020 z důvodu dlužného nájemného, pokud doloží, že není schopen nájemné splácet.

Poplatky za odeslání datových zpráv

 • Od 24.3.2020 do odvolání platí, že za poslání datové zprávy se nestrhnou žádné poplatky.
 • Více se dozvíte zde.

Pomoc společníkům malých s.r.o.

 • Žádost o poskytnutí pomoci je možné podat za bonusové období od 12.3.2020 do 8.6.2020.
 • Výše bonusu je 500 Kč za každý den bonusového období, dohromady tedy maximálně 44 500 Kč.
 • Bonus je určen společníkům malých s.r.o., které mají:
  • buď nejvíce dva společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem nebo
  • jenom společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.
 • Rovněž je třeba, aby společnost splňovala následující podmínky:
  • společnost nesmí být v úpadku, likvidaci a nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH,
  • musí mít za skončené zdaňovací období obrat vyšší než 180 000 Kč, pokud společnost ještě neukončila své první zdaňovací období, musí být předpokládaný obrat vyšší než 180 000 Kč,
  • k 12.3.2020 musí být daňovým rezidentem ČR nebo rezidentem státu EU, EHP a většina příjmů musí být ze zdrojů v ČR.
 • Zákon o kompenzačním bonusu stanovuje podmínky i pro společníky:
  • společníkem musí být k datu 12.3.2020,
  • společník nesmí vykonávat činnost, ze které by byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (výjimkou je zaměstnání v s.r.o., ve které je společníkem),
  • k datu 12.3.2020 musí být rezidentem ČR, jiného státu EU nebo EHP a splňovat podmínky daně v zákone o daních z příjmů v §35ba odst. 2.
 • Pro přiznání bonusu je nezbytné, aby společnost během bonusového období zcela nebo z části nemohla vykonávat svoji činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.
  • Pokud je společníkem ve více společnostech, může o bonus žádat jen z titulu společníka v jedné společnosti, tedy jedenkrát. A to i v případě, že je navíc OSVČ.
 • Kompletní informace o bonusu naleznete zde.
 • Žádost naleznete na webu Finanční správy.

Dotační program COVID – Nájemné

 • Žádosti o dotaci z tohoto programu bude možné podávat od 26.6.2020 od 9 hodin prostřednictvím aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude dostupná na www.mpo.cz.
 • Určen je pro podnikatele, kteří museli z důvodu mimořádných opatření uzavřít provozovnu pro maloobchodní činnost či poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Výzva je koncipována tak, aby pomoc byla poskytnuta nájemcům rychle, na základě jasných pravidel, a to za celý druhý kvartál roku 2020, tj. za duben, květen a červen.
 • Výzva je koncipována tak, že pronajímatel sleví alespoň 30 % nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 10 milionů Kč a alokováno je v tomto programu celkem 5 miliard Kč. Výše celkových alokovaných prostředků se může případně zvýšit, aby došlo k pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.
 • O dotaci může žádat nájemce, který je:
  • podnikatelem (FO i PO) vykonávajícím činnost na základě platných oprávnění,
  • užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy, jenž byla uzavřena před 13.3.2020, k maloobchodnímu prodeji nebo poskytování služeb a
  • v důsledku mimořádných opatření mu byl státem zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb alespoň v části období od 13.3. do 30.6.2020.
 • Podnikatel nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem provozovny.
 • Konkrétní podmínky, které je třeba splnit, aby byla podpora přiznána, jsou k dispozici ve Výzvě.

 

Pro zaměstnavatele uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

Pro plátce DPH uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

aktualizace 26.6.2020


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!