151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Izolačka – vše, co o ní potřebujete vědět

Izolačkou se rozumí příspěvek pro zaměstnance, který se nachází v izolaci nebo v karanténě. Tento mimořádný příspěvek činní až 370 Kč za den a má sloužit ke kompenzaci příjmů zaměstnanců.

Izolačka se vyplácí od 1.3.2021 všem zaměstnancům v karanténě či izolaci, a to i dohodářům, kteří jsou nemocensky pojištěni. Cílem tohoto mimořádného příspěvku je, aby se zaměstnanci umístěni do karantény či izolace nemuseli bát dramatického poklesu svých příjmů. Příspěvek se vyplácí zaměstnancům vedle nemocenské prozatím do 30.4.2021.

Izolačka se nevyplácí těm zaměstnancům, kterým byla v období 5 dnů po návratu ze zahraniční nařízena karanténa. Toto ale neplatí pro služební cesty. Mimořádný příspěvek nepřísluší zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 3. 2021 a netrvá déle než do 4. 3. 2021, včetně tohoto dne.

Příspěvek se vyplácí v maximální výši 370 Kč za každý kalendářní den po dobu prvních 14 dnů trvání nařízené izolace nebo karantény. Tento příspěvek v součtu s nemocenskou nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Postup zaměstnavatele, který vyplácí izolačku

Zaměstnavatel nemusí po ČSSZ požadovat žádné refundace za vyplacené mimořádné příspěvky. O celkovou částku vyplacených izolaček si sám poníží povinný odvod na sociální pojištění. Ponížení je možné učinit do tří kalendářních měsíců po skočení karantény zaměstnance. Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším, co k tomu náleží.

Zaměstnavatel by se o karanténě měl dozvědět automaticky z vystavené eNeschopenky, kde by v kolonce profese mělo být uvedeno izolace, resp. karanténa. Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc v případě, kdy příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž si příspěvek odečetl od pojistného.

Odečet izolace zaměstnavatel uplatní v Přehledu o výši pojistného, kde vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za něž tento odečet uplatňuje a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. Přehled by měl být pro tyto účely od dubna upravený.

Pokud úhrn karanténních příspěvků bude vyšší než celkové pojistné, bude tato částka považována za přeplatek na pojistném a podaný přehled bude považován za žádost o vratku přeplatku. Přeplatek bude vrácen za předpokladu, že zaměstnavatel nemá žádné dluhy vůči ČSSZ.

Postup zaměstnance, který je v karanténě nebo izolaci

Nárok na izolačku je automatický. Zaměstnanec musí zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a od ošetřujícího lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu.

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného a jelikož není součástí čisté mzdy, tak jej není možné postihnout exekucí.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 8.4.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!