151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Jak by měl postupovat zaměstnavatel, jde-li zaměstnanec na testování či očkování v souvislosti s nemocí COVID-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v únoru 2021 vydalo doporučující pokyn o tom, jak by měl postupovat zaměstnavatel při poskytování pracovního volna k testování, očkování a případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Postup MPSV vydalo právě na základě četných dotazů, jak z pracovněprávního hlediska posoudit nepřítomnost zaměstnance z důvodu podrobení antigenního nebo PCR testu či očkování proti zmíněné nemoci a také z důvodu doprovodu k očkování.

Podrobení se testu, očkování či doprovodu k očkování se posuzuje podle zákoníku práce jako jiná důležitá osobní překážka v práci dle § 199 odst. 1 a 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Podrobení se antigennímu nebo PCR testu ke zjištění onemocnění COVID-19

Na základě právního názoru MPSV lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobuje antigennímu nebo PCR testu k prokázání pozitivity na koronavirus, způsobující nemoc COVID-19, posoudit podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Podle tohoto předpisu má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, pokud je vyšetření nebo ošetření provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny zaměstnance, co nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a pokud ošetření nebo vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Pokud je ošetření nebo vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, tak nárok na pracovní volno vznikne na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy nebo platu se poskytne nejvýše za dobu, jako by ošetření proběhlo v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Očkování zaměstnance proti onemocnění COVID-19

Pokud se nechá zaměstnanec očkovat proti tomuto onemocnění dobrovolně, tak by se na nárok na pracovní volno a s náhradou mzdy nebo platu mělo pohlížet podle doporučení MPSV, stejně jako u podrobení se testu, tedy podle bohu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Viz. tedy výše.

Pokud ale očkování souvisí s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, tak má zaměstnanec nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Postup se tedy řídí bodem 2 výše zmíněného nařízení. Náhrada mzdy by měla být řešena podle § 103 odst. 1 písm. e), zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátu výdělku, a to ve výši jeho průměrného výdělku.

Doprovod k očkování proti nemoci COVID-19

Nárok na pracovní volno při doprovodu na očkování se posuzuje podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které uvádí, že pracovní volno zaměstnanci jako doprovod rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, maximálně na 1 den, pokud uvedené ošetření nebo vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu. Nárok na náhradu mzdy či platu je v případě doprovodu manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Má-li ovšem zaměstnanec nárok na ošetřovné, nepřísluší mu náhrada mzdy či platu. Pokud zaměstnanec doprovází jiného rodinného příslušníka, náhrada mzdy se neposkytuje.

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci

Má-li zaměstnanec překážku v práci, v tomto případě testování či očkování, musí o pracovní volno včas požádat. Zaměstnanec musí zaměstnavatele uvědomit o překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci musí zaměstnanec rovněž zaměstnavateli dle zákoníku práce prokázat.

Celý text doporučení Ministerstva práce je k dispozici zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 3.3.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!