151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Konkurenční doložka a její pravidla

Zaměstnanec může svému zaměstnavateli konkurovat nejen za dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení. Zákoník práce umožňuje tuto činnost omezit na základě konkurenční doložky, kterou specifikuje v §§ 310 a 311. Právě konkurenční doložka by měla zamezit zaměstnanci výkon výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Základní pravidla konkurenční doložky podle zákoníku práce:

  • Může být již součástí pracovní smlouvy či jakékoliv dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
  • Ujednání o konkurenční doložce musí být vždy písemné. Pokud by byla sjednána ústně a nedošlo k dodatečnému písemnému vyhotovení, považuje se za neplatnou.
  • Konkurenční doložka může být sjednána maximálně na jeden rok po skončení pracovního poměru.
  • Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem v případě konkurenční doložky i náležitě peněžně vyrovnat. Vyrovnání musí být minimálně polovina průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozpátku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  • Konkurenční doložku lze uzavřít s takovým zaměstnancem, u něhož lze díky informacím, poznatkům a znalostem předpokládat, že by je mohl využít při konkurenční činnosti a zaměstnavateli by tak mohl ztížit jeho činnost.
  • Z konkurenční doložky jsou ze zákona vyňati pedagogičtí pracovníci, kde předmět činnosti jsou u nich úkoly v oblasti školství. Konkurenční doložku nelze uzavřít ani s úředníky podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.
  • Aby konkurenční doložka dávala vůbec smysl, sjednává se pokuta, kterou musí při porušení konkurenční doložky zaměstnanec zaměstnavateli uhradit. Výše pokuty musí být přiměřená povaze a významu výše uvedených podmínek. Úhradou pokuty závazek zaměstnance zaniká.
  • Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.4.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!