151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nezapomínejte na vnitropodnikové účetní směrnice

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v souladu s ním a také v souladu se všemi ostatními předpisy. Existuje řada oblastí, kde si může účetní jednotka vybrat, jak bude postupovat, např. jak bude účtovat o zásobách, jak budou nastaveny odpisy majetku apod. Účetní jednotka si de facto volí účetní metody a postupy, které musí být uvedeny ve vnitropodnikové směrnici. Ta musí být udržovaná v aktuálnosti. Je tedy nutné ji pravidelně revidovat a případně vhodně upravovat.

Každá účetní směrnice by měla být zpracována tak, aby co nejvíce usnadnila práci a zlepšila orientaci v účetnictví. Směrnice mají být formulovány jednoduše, stručně a srozumitelně. Tyto zpracované směrnice jsou závazné pro celou účetní jednotku. Obsah směrnic a jejich formu právní předpisy neupravují.

Jaké oblasti by měla účetní jednotka ve své interní směrnici zpracovat, nelze jednoznačně říct. V zákoně o účetnictví je často uvedeno, že postup si stanovuje účetní jednotka sama. Existují i případy, kdy si účetní jednotka sama vybere, jestli o problému bude účtovat či ne. V rámci kategorizace účetních jednotek navíc existují i různé povinnosti pro jednotlivé skupiny.

Vnitropodnikovou účetní směrnicí jsou často upraveny tyto oblasti:

  • oběh a zpracování účetních dokladů, včetně vymezení schvalovacího procesu jednotlivých dokladů,
  • účtový rozvrh, účtování na analytických účtech,
  • vymezení odpovědnosti jednotlivých pracovníků, podpisové vzory pracovníků,
  • úprava dlouhodobého majetku, jeho účtování, definování odpisových plánů,
  • účtování a evidence zásob,
  • pravidla pro účtování na účtech časového rozlišení,
  • účtování o cizích měnách, nastavení kurzů, účtování o vznikajících kurzových rozdílech,
  • tvorba a použití opravných položek a rezerv,
  • úprava pracovních cest a náhrad pro zaměstnance,
  • pravidla a harmonogram účetní závěrky.

Účetní směrnice, jak jste zajisté pochopili z našeho článku, mohou obsahovat poměrně hodně podrobnou úpravu účtování konkrétních účetních oblastí. Velice důležité je, že účetní metody se nesmí v průběhu účetního období měnit. Pokud by ale i přesto ke změně došlo, je potřeba ji promítnout i do směrnice.

Valná většina mikro účetních jednotek má směrnici upravenou velmi stručně a účtování upravují pouze okrajově. Malé a střední účetní jednotky naopak mívají vnitropodnikové účetní směrnice poměrně podrobné.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25.8.2021