151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmů ještě o další měsíc

Novela daňového řádku nově umožnila, aby přiznání k daní z příjmů bylo podáno o měsíc později za dodržení jedné podmínky – podání elektronicky. Hlavním záměrem této změny je podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem.

Jaké jsou tedy termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob?

Do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

Do tohoto data je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů v písemné podobě. Přiznání bude doručeno správci daně osobně na podatelně nebo zaslané poštou. Je-li zdaňovací období kalendářní rok 2020, tak termín podání je 1.4.2021. Ministryně financí na základě pandemie posunula termín podání ještě o další měsíc. Tudíž přiznání za zdaňovací období 2020 v listinné podobě musí být podáno nejpozději do 3.5.2021.

Do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

Pokud má být přiznání podáno v této lhůtě, musí být podáno pouze elektronicky. Elektronické podání je podání datovou zprávou:

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo
odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Posunutí termínu podání o 1 měsíc se tak dotkne všech subjektů, které mají ze zákona povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tuto povinnost mají ze zákona právnické osoby a některé profese jako jsou insolvenční správci, advokáti či daňoví poradci.

Pokud má poplatník dobrovolně zřízenou datovou schránku, nebude ji muset příští rok využít jako výhradní prostředek pro podání daňového přiznání. Novela zákona tuto povinnost ruší. Novelou se zároveň snižuje pokuta za nedodržení elektronické formy podání z 2 000 Kč na 1 000 Kč.

Je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok 2020, musí daňový subjekt podat přiznání do 3. května 2021. Stejně jako u listinné podoby dochází i u elektronického podání k posunutí termínu podání a přiznání musí být elektronicky podáno do 1.6.2021.

Do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

K tomuto datu musí podat daňové přiznání k dani z příjmů všichni poplatníci, kterým daňové přiznání zpracovává a překládá daňový poradce nebo mají povinnost auditu.

Má-li poplatník zdaňovací období kalendářní rok 2020, tak přiznání v této lhůtě musí být podáno do 1. července 2021.

Z daňového řádu po novelizaci také vypadla povinnost, aby subjekt zaslat správci daně plnou moc k prodloužení termínu podání daňového přiznání. Tímto by měly odpadnout spory o správnosti a platnosti doručené plné moci. Splnění lhůty pro podání daňového přiznání se bude posuzovat zpětně na základě toho, kdo, kdy a jakou formou přiznání podal.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.3.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!