151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a jejich vliv na zdravotní pojištění

V dnešní nelehké pandemické době se bohužel často můžeme setkat s překážkami na straně zaměstnavatele, za které náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60–100 % průměrného výdělku. Může to být např. absence zakázek, nedostatek materiálu či opožděné dodávky materiálu. Překážky definuje zákoník práce a my se na ně blíže podíváme.

Prostoje

Zaměstnavatel je nucen omezit provoz z důvodu nedostatku surovin, polotovarů či součástek nebo i vstupních služeb. Zkrátka chybí vstupy pro výrobu. Toto je překážka v práci dle § 207 písm. a) zákoníku práce. Zaměstnancům přísluší náhrada mzdy alespoň ve výši 80 % průměrného výdělku.

Jiné překážky na straně zaměstnavatele

Použití tohoto typu překážek má širší použití, nicméně nejčastěji se jedná o situaci, kdy většina zaměstnanců má nařízenou karanténu nebo jsou v dočasné pracovní neschopnosti nebo pečují o dítě. Tato překážka v práci je zakotvena v § 208 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Částečná nebo také skrytá nezaměstnanost

Zaměstnavatel má problémy s odbytem svých výrobků či je omezená poptávka po jeho službách. Zaměstnavatel je tedy omezen tzv. na výstupu. Tato překážka je zakotvena v § 209 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům poskytnout náhradu mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku. K tomuto musí mít zaměstnavatel sjednanou dohodu s odborovou organizací, pokud v podniku odborová organizace nepůsobí, je možno dohodu nahradit vnitřním předpisem.

Často se stává, že při překážkách, kde se poskytuje náhrada ve výši 60 nebo 80 % průměrného výdělku, tato náhrada nedosahuje minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotní pojištění. Ten je pro rok 2021 15 200 Kč. Co to znamená? Zdravotní pojištění musí být odvedeno vždy minimálně z této částky, nejde-li o pojištěnce státu či další výjimky. Je-li vyměřovací základ nižší z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl doplatit.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.4.2021