151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Příjmy z autorských honorářů versus daňové přiznání

Autorský honorář či autorský příjem je podle autorského zákona odměna pro autora za to, že vytvořil vlastní dílo. K autorským honorářům patří i příjmy z poskytnutí práv duševního nebo průmyslového vlastnictví. Autorským honorářem jsou za předpokladu, že nejsou součástí mzdy nebo platu ze zaměstnání.

Pokud autorský honorář za jeden měsíc u jednoho plátce, kterým je např. redakce nebo vydavatel, jenž vyplácí autorský honorář, nepřesáhne hranici 10 000 Kč, daň se vybere formou srážky 15 %, podle zvláštní sazby daně. Autor dostává odměnu již zdaněnou. Typicky se takto daní honoráře za příspěvky do novin či časopisů, do rozhlasu nebo televize na území ČR, při dodržení výše zmíněné hranice 10 000 Kč měsíčně u plátce. Pokud autor během jednoho měsíce přispívá např. do více novin, tak se příjmy u jednotlivých plátců nesčítají. Autorské příjmy se týkají i příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních děl a jiných děl vlastním nákladem.

Autorské honoráře, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně přímo u plátce se již do daňového přiznání neuvádějí. Navíc takovéto výdělky nepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Ještě doplníme, že pokud si autor vydělává pouze autorskými honoráři, není zaměstnanec ani OSVČ či není státním pojištěncem, tak se musí u své zdravotní pojišťovny hlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a musí měsíčně hradit minimální zálohu. Tato minimální záloha pro rok 2021 činí 2 052 Kč.

Může tedy nastat situace, kdy si musí autor podávat daňové přiznání? Ano, může. Typicky je to v případě, kdy příjmy z autorských honorářů u jednoho plátce za jeden měsíc přesáhnou 10 000 Kč, jsou tedy ve výši 10 001 Kč a více. Tento příjem začne spadat do kategorie samostatně výdělečné činnosti. Autor si nebude muset zřídit živnostenské oprávnění, protože jde o činnosti podle autorského zákona. Nicméně se bude muset zaregistrovat k dani na finančním úřadu a k platbě sociálního a zdravotního pojištění na příslušné správě sociální zabezpečení a u svojí zdravotní pojišťovny.

Příjmy nad 10 000 Kč dostávají autoři nezdaněné a daní si je sami. Tudíž si musí sami podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dále podávat roční přehledy o příjmech a výdajích na svoji pojišťovnu a příslušnou správu sociální zabezpečení. Daňové přiznání by si autor nemusel podávat v případě, kdyby příjmy, které nebyly zdaněny srážkou nepřesáhli za kalendářní rok 15 000 Kč. V daňovém přiznání je následně autor oprávněn si od příjmů odečíst buď skutečně vynaložené výdaje nebo tzv. paušální výdaj ve výši 40 % příjmů, v maximální výši 800 000 Kč.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 6.4.2021