151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení při práci na zkrácený úvazek

Zákon č. 216/2022 Sb., který přináší změnu původního změní zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, začne platit od 1. 2. 2023.

Zaměstnavatelé mohou při splnění níže uvedených podmínek snížit pojistné na sociální zabezpečení o 5 p.b. a to pouze u zaměstnanců, jejichž sjednaný úvazek činí nejméně 8 hodin týdně a nepřesáhne 30 hodin týdně. Výjimkou jsou zaměstnanci do 21 let věku, u těchto není podmínkou pro uplatnění slevy na pojistném sjednání zkráceného úvazku.

Podmínky nároku na slevu na pojistném

Snížení pojistného na sociální zabezpečení týká těchto skupin zaměstnanců:

 • Zaměstnance staršího 55 let.
 • Zaměstnance, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 10 let – vztah k dítěti a věk dítěte se prokazuje rodným listem dítěte a tímto rozhodnutím.
 • Zaměstnance, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) - tato péče se prokazuje potvrzením krajské pobočky Úřadu práce (ne starším než 1 měsíc) a čestným prohlášením.
 • Zaměstnance, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění – toto studium se pak prokazuje potvrzením příslušné školy a v případě studia v cizině rozhodnutím MŠMT o tom, že toto studium je postaveno na roveň studiu v ČR.
 • Zaměstnance, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti – skutečnosti o této rekvalifikaci se prokazují potvrzením příslušné pobočky úřadu práce.
 • Zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti – toto zdravotní postižení se dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě nebo potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zdravotním znevýhodnění.
 • Zaměstnance mladšího 21 let.

Současně je třeba splnit následující podmínky:

 • Sjednání kratší pracovní doby, než činí stanovená týdenní pracovní doba. Rozsah takto sjednané kratší pracovní doby musí být v rozmezí od 8 hodin do 30 hodin týdně.
 • V případě více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele platí uvedené rozmezí pro všechna zaměstnání dohromady bez ohledu na to zda zakládají účast na pojištění či nikoliv.
 • U zaměstnanců mladších 21 let není podmínkou poskytnutí slevy na pojistném sjednání kratšího pracovního úvazku.
 • Vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc nesmí nepřekročit 1,5násobek průměrné mzdy – v roce 2023 činí průměrná mzda
 • 40 324 Kč, 1,5násobek průměrné mzdy tedy činí 60 486 Kč.
 • Vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci nepřekročí 1,15 % průměrné hodinové mzdy (částka se nijak nezaokrouhluje), tj. v roce 2023 vyšší než 463,726 Kč.
 • Odpracovaná doba v pracovním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci nepřekročí 138 hodin (nastoupí-li zaměstnanec do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, tento počet je poměrnou částí dle data nástupu do zaměstnání).
 • Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, pokud je zaměstnavatel tohoto zaměstnance uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ. Tento zaměstnavatel má nárok na poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a ZZ.
 • Sleva na pojistném nenáleží dále za zaměstnance, pokud je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ (kurzarbeit).

Oznámení záměru uplatňovat slevu

 • Sleva na pojistném náleží pouze zaměstnavateli, který před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení, že hodlá uplatňovat tuto slevu za konkrétního zaměstnance, jež splňuje výše uvedené podmínky.
 • Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.
 • Toto oznamování je důsledkem úpravy, podle níž slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout na téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli.
 • Svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivé zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za konkrétní zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen "ZNP"), a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o pojistném podle § 9 odst. 2 ZPSZ za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za zaměstnance uplatňuje.
 • Oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném lze podat na Správu sociálního zabezpečení nejdříve 1. února 2023 a to elektronicky na předepsaném tiskopise.
 • Sleva náleží poprvé za měsíc únor 2023.
 • ČSSZ povede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplatňovat slevu jako první, a zaměstnanců, za které je tato sleva uplatňována, a prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ (služba bude spuštěna) umožňuje zaměstnavateli ověřit, zda je či není již evidován záměr uplatňovat slevu na jednotlivého zaměstnance.

Výše slevy

 • Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je uplatňována. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání (zkrácených úvazků), zahrnuje se za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu.
 • Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 • Z případných příjmů zúčtovaných zaměstnanci po skončení zaměstnání sleva již nenáleží.

Uplatnění slevy

 • Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu Přehled o výši pojistného, přičemž slevu odečte od pojistného za tento kalendářní měsíc.
 • Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva náleží.
 • Slevu lze uplatnit tedy pouze na včas podaném přehledu o výši pojistného. Po uplynutí lhůty pro podání přehledu nelze slevu uplatnit, a to ani v případě, že zaměstnanec zaměstnavateli doložil již trvající skutečnosti se zpožděním.
 • V případě tzv. opravného přehledu o výši pojistného podaného po zákonem stanovené lhůtě nelze navýšit slevu uplatněnou na včas podaném řádném přehledu.
 • Pokud zaměstnavatel uplatňuje na přehledu o výši pojistného slevu, uvádí na tomto tiskopisu také počet zaměstnanců, za které slevu uplatňuje, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje podrobně v pokynech k vyplnění tiskopisu).
 • Byla-li z částky pojistného odečtena sleva ve vyšší částce, než mohla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném; byla-li z částky pojistného odečtena sleva v nižší částce, než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

Závěrem doporučení zaměstnavatelům

Pro uplatnění sleva na pojistném neotálejte a včas oznamte tuto skutečnost mzdové účetní, aby mohla přichystat hlášení na Správu sociálního zabezpečení a podat v nejdřívějším možném termínu, abyste byli mezi prvními, tedy v případě, že Váš zaměstnanec má ještě další pracovní poměr na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele.
Dodávejte informace o zaměstnancích a podklady pro zpracování mezd ve sjednaných termínech, aby mzdy byly včas zpracovány a pojistné z Vaší strany uhrazeno v zákonném termínu.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví nebo mzdovou agendu našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 05. 01. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!