151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Účetní uzávěrka a závěrka – dva téměř stejné ale významově odlišné pojmy

Tyto dva pojmy, které jsou účetními často zaměňovány zejména po konci účetního období, nejsou totožné a podnikatelé je často zaměňuji.

Začneme tím, kdy končí zdaňovací období. Nejčastěji končí s posledním dnem kalendářního roku, tedy 31.12., nebo posledním dnem hospodářského roku, který se skládá ze 12 po sobě jdoucích měsíců.

Vraťme se k pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka.

Účetní uzávěrka je soubor prací, který vykonává především účetní a je spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví. Zjišťuje se stav majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky. Sestavuje se k rozvahovému dni, což je poslední den zdaňovacího období. K tomuto dni je potřeba, aby konečně zůstatky v účetnictví zobrazovaly stav majetku, zdrojů a výsledek hospodaření ve správné výši. Během účetní uzávěrky se musí doúčtovat všechny účetní případy vzniklé k poslednímu dni účetního období, vypočítá se a zaúčtuje hospodářský výsledek. V případě zisku je třeba stanovit ještě výši daně z příjmů a tu rovněž zaúčtovat. Poté se uzavřou všechny účetní knihy. Před samotným uzavřením účetních knih musí být zkontrolováno:

  • že jsou zaúčtovány všechny účetní případy,
  • že zůstatky na bankovních účtech a v pokladně odpovídají účetnictví,
  • že již neexistující závazky jsou zaúčtované a odepsané,
  • že je skutečně zaúčtován veškerý majetek a zásoby,
  • že jsou zaúčtovány veškeré daňové povinnosti,
  • že jsou zaúčtovány veškeré změny základního kapitálu a hospodářský výsledek a
  • že aktiva se rovnají pasivům.

Účetní závěrka pak završuje účetní uzávěrku. Jedná se o sestavení výkazů, které přesně ukážou stav účetní jednotky. Účetní závěrku podle zákona tvoří vždy 3 základní dokumenty – rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha. Dále účetní závěrku může provázet ještě přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Které dokumenty musí účetní jednotka sestavit i v jakém rozsahu, stanovuje zákon o účetnictví.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15. 02. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!