151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Účetnictví, daňová evidence, procentní výdaje z příjmů nebo paušální daň. Jednu možnost si musí vybrat každá OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí nějakým způsobem zachycovat svoji podnikatelskou činnosti pro účely daně z příjmů. Fakticky má 4 možnosti, jak naplnit požadavky zákona o daních z příjmů. Nejobvyklejší je vedení daňové evidence či využívání možnosti procentních výdajů z příjmů. Měně obvyklé je vedení účetnictví fyzickou osobou. Pro rok 2021 zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi být v paušálním režimu a hradit tzv. paušální daň. Nyní se pojďme podívat na každou z těchto možností podrobněji.

  • Paušální daň

Jedná se o novinku, která platí od zdaňovacího období roku 2021. Paušální daň je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby. Pro rok 2021 je paušální daň ve výši 5 469 Kč. OSVČ poplatník v paušálním režimu uhradí jednu platbu měsíčně a dále by se už neměl o nic více starat. Což bohužel zas tak pravdivé není. Problematiku paušální daně jsme rozebrali zde, v našem samostatném článku.

  • Procentní výdaje z příjmů

Jedná se o poměrně hodně využívanou možnost, kdy se jako výdaj uplatní určité procento z příjmů. Hovorově se často využívá označení paušální výdaje. Pro určité druhy příjmů zákon stanovuje určité procento, které z nich může být uznáno jako výdaj. Procentní výdaje se pohybují v rozmezí 30–80 % příjmů - podle oborů činnosti:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, maximálně lze uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání. maximálně lze uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a s výjimkou příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu a televize plynoucích ze zdrojů na území České republiky, pokud je tento autorský příjem samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, maximálně lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

OSVČ musí vést evidenci příjmů a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti se samostatnou činností. Dále je vhodné, aby si FO vedla i evidenci výdajů, protože mnohdy pro ni mohou být skutečné výdaje výhodnější než ty stanovené procentem z příjmů.

  • Daňová evidence

Jedná se o naprosto nejvíce rozšířený způsob zachycení podnikatelské činnosti OSVČ. Často bývá chybně označována jednoduchým účetnictvím. Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmů a její podstatou je primární sledování daňových příjmů a daňových výdajů podle zákona o daních z příjmů. Daňová evidence je vedena tak, aby byly zabezpečeny informace o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a dále informace o majetku a dluzích. K poslednímu dni zdaňovacího období pak poplatník zjistí skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. O tomto vyhotoví zápis a o případné rozdíly upraví základ daně.

  • Účetnictví

Existuje opravdu minimum OSVČ, které by dobrovolně vedly účetnictví. Účetní jednotkou vedoucí účetnictví povinně se stává podle zákona o účetnictví nejčastěji ta FO:

  • která je zapsána jako podnikatel v obchodním rejstříku,
  • jejichž obrat podle zákona o DPH včetně plnění osvobozených od DPH, která nejsou součástí obratu, v rámci jedné podnikatelské činnosti přesáhl za předcházející kalendářní rok 25 milionů Kč a účetní jednotkou se stane od prvního dne kalendářního roku.

Pokud OSVČ začne vést účetnictví ať dobrovolně, nebo povinně, musí je vést minimálně po následujících 5 po sobě jdoucích účetních období. Samozřejmostí je, že fyzická osoba vedoucí účetnictví musí respektovat české účetní předpisy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1.3.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!