151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zahájení činnosti obchodní korporace z účetního hlediska

Obchodní korporaci po jejím založení ukládá zákon o účetnictví povinnost vést účetnictví. Mimo zákona o účetnictví musí začínající obchodní korporace dodržovat ještě další právní předpisy – České účetní standardy a vyhlášku č. 500/2002 Sb., jenž provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě jednoduchého účetnictví. Mimo těchto tří zákonných norem, jsou důležité i další, např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty a další.

Ke dni, kdy vzniká nová obchodní korporace, tedy nová účetní jednotka, je třeba sestavit tzv. zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha se sestavuje zpravidla k datu zápisu do obchodního rejstříku. V zahajovací rozvaze jsou zachyceny údaje o základním kapitálu, splacení jednotlivých vkladů, pohledávkách z hodnoty nesplaceného základního kapitálu a závazcích vůči společníkům, které se vztahují ke splacenému vkladu. Dále se na zahajovací rozvaze může objevit např. i emisní či vkladové ážio.

Jak vyplývá z výše zmíněného, tak základním účtem zahajovací rozvahy je účet 411 – Základní kapitál. Zde je zachycena výše základního kapitálu obchodní korporace, která je uvedena v obchodním rejstříku. Základní kapitál je souhrnem peněžitých i nepeněžitých vkladů jednotlivých společníků, které jsou vyjádřeny v penězích. Jen upozorníme, že na účtu Základního kapitálu se neúčtuje jen při založení, ale i v průběhu existence firmy, pokud dochází ke změnám v jeho výši. Na účtu 411 se účtuje vždy až po zápisu v obchodním rejstříku.

 

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 19.10.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!