151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zrušení registrace k DPH z moci úřední

 

Plátci, jejichž výdělečná činnost nevede k pravidelnému odvodu DPH na výstupu mohou o svoji registraci k DPH přijít. V takovýchto případech může správce daně zahájit řízení o zrušení registrace dani z přidané hodnoty podle § 106 odst. 1 zákona o DPH. Podle tohoto paragrafu správce daně ruší registraci:

  • plátcům, kteří přestali uskutečňovat ekonomickou činnost,
  • plátcům, kteří bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti – i kdyby plátce vykazoval pouze uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, v tomto případě deregistraci nedojde, protože plnění v režimu přenosu jsou uskutečněná plnění v rámci ekonomické činnosti,
  • plátcům uskutečňujícím pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Jak správce daně postupuje, pokud chce zrušit registraci z moci úřední? Nejprve správce daně pošle oznámení do datové schránky, v němž ho upozorní. Plátce má lhůtu 15 dnů na vyjádření a může tak rozhodnutí správce daně ještě zvrátit. Pokud ovšem mlčí, správce daně vykoná rozhodnutí podle podkladů, které eviduje v daňovém spise poplatníka. I proti rozhodnutí o zrušení registrace se lze odvolat.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15. 05. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!