151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Promíjení DPH při dodání plynu a elektřiny za období listopad až prosinec 2021

Ministryně financí prominula daň z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu Rozhodnutí o prominutí DPH bylo uveřejněna ve Finančním zpravodaji 34/2021.

Na základě tohoto rozhodnutí se osobám povinným přiznat nebo zaplatit DPH promíjí daň z přidané hodnoty:

 • za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH, a daň z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona;
 • při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jejich dodání povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o dani z přidané hodnoty;
 • pokud vznikla při pořízení plynu z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.

DPH se za výše uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Co toto rozhodnutí znamená v praxi?

 • U vyúčtování s datem DUZP v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
 • Zákon ani Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.
 • U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je daň z přidané hodnoty prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.
 • Zákon ani Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh, neb se jedná o smluvní ujednání.
 • Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
 • Plátce je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
 • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem. 
 • U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně dle zákona o DPH.
 • Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 8.11.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!