151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Téměř každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost podávat vyúčtování zálohové či srážkové daně. V některých případech podává zaměstnavatel dokonce obojí.

Povinnost podávat vyúčtování zálohové daně má každý zaměstnavatel, který zaměstnává lidi na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na poslední jmenované se povinnost vztahuje při odměně vyšší než 10.000 Kč nebo pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. U srážkové daně podává vyúčtování každá firma, která má zaměstnance na DPP, jehož příjem v součtu u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u něj nepodepsal již výše zmíněný dokument, takzvaný růžový papír. Dále srážkovou daň musí řešit firmy, které vyplácí společníkům rozdělený zisk či dividendy. Srážková daň se platí také z výher a cen v loteriích, v reklamních soutěžích a reklamním slosování a z úroků z vkladů na účtech, které nejsou určeny k podnikání. V neposlední řadě tato daň platí také při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupního.

Termíny, podklady a důležitá upozornění

Sazba obou daní činní 15%, přiznání a úhradu nedoplatků k oběma daním je třeba odevzdat vždy do 28. 2. dalšího roku. Zaměstnanec, který podepíše tzv. růžový papír, má nárok si při dalším vyúčtování zažádat o slevu na dani. Pokud jeho příjem přesáhne v některém z měsíců 10 tisíc korun, musí ho zaměstnavatel přihlásit na správu sociálního zabezpečení a na jeho zdravotní pojišťovnu a za daný měsíc odvést sociální a zdravotní pojištění.

Potřebné jsou následující dokumenty - doložení plateb sražených daní, může být ve formě tabulky. Dále rekapitulace ze mzdového programu o výši sražených daní po měsících a číslo účtu, z kterého byly srážky placeny. Konečně pak počet zaměstnanců a místa kde pracují a úhrn přeplatků z ročního zúčtování za minulý rok a částky, které byly správcem daně předepsány k přímé úhradě. Pokud je zaměstnavatel plátcem obou daní, musí být ze všech dokumentů zřejmé, která je srážková a která zálohová. Tyto podklady slouží daňovému poradci k rychlému a efektivnímu řešení.