151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné, stejně jako kontrolní hlášení je součástí přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud plátce naplnil některou ze zvláštních podmínek.

Podávat souhrnné hlášení musí každý, kdo měl v daném období (pro měsíční plátce je to uplynulý měsíc, pro čtvrtletní 3 měsíce) zdanitelné plnění se subjekty mimo Českou republiku. To znamená především dodání zboží osobě či subjektu, který je registrovaný k DPH v některém z ostatních států EU, poskytnutí služby s místem plnění mimo naše území, opět v rámci EU a konečně pak přemístění obchodního majetku do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností. Hlášení se podává elektronicky, ale jen pokud k němu opravdu vznikne povinnost – nulové hlášení se podávat nemusí.

Termíny a podklady

Hlášení je třeba odevzdat vždy k 25. dni v dalším měsíci, jestliže jste měsíční plátce DPH, nebo se jedná o dodání zboží, pro čtvrtletní plátce je termín vždy k 25. dni v měsíci následujícím po daném čtvrtletí. K podání souhrnného hlášení je zapotřebí mít připravené IČO a stát zahraniční firmy, s kterou proběhlo plnění a počet těchto plnění, tedy počet faktur vystavených na danou firmu a součet částek z těchto faktur. Ve formuláři musí být také vyplněn kód plnění, jejich seznam naleznete níže.

Kódy plnění u Souhrnného hlášení DPH

  • Kód plnění "0" při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona).

  • Kód plnění "1" při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona).

  • Kód plnění "2" při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba.

  • Kód plnění "3" při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.