151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Poskytnuté dary – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO

Poplatník si může snížit základ daně o hodnotu bezúplatných plnění, pokud jejich hodnota přesáhne 2 % základu daně nebo za zdaňovací období činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 15 % základu daně. Pro zdaňovací období roku 2021 se hranice zvyšuje na 30 % základu daně.

Za bezúplatná plnění se krom peněžní částky považují také věcné či nemovité dary ale i poskytnuté služby. Každé bezúplatné plnění, které nemá charakter peněžní částky, musí být oceněno.

Dar musí být poskytnut na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.

Do bezúplatných plnění patří i darování krve (jeden odběr se oceňuje 3 000 Kč), odběr orgánu od žijícího dárce (20 000 Kč) a odběr krvetvorných buněk (jeden odběr se oceňuje 20 000 Kč).

O poskytnutém bezúplatném plnění musí existovat potvrzení či smlouva a tyto dokumenty jsou následně přílohou daňového přiznání. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!