151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zaplacené příspěvky na životní pojištění – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO

Od základu daně z příjmů si může poplatník odečíst pojistné, které uhradil na soukromé životní pojištění. Odečíst lze v úhrnu 24 000 Kč za rok, a to i v případě, kdy má poplatník uzavřeno více smluv na soukromé životní pojištění.

Snížení základu daně o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění je možné pří splnění podmínek. Pokud poplatník podmínky nesplňuje, pojišťovna mu nevydá potvrzení.

Dojde-li k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká. Poplatník je povinen částky, o které si v uplynulých 10 letech snížil základ daně z důvodu zaplaceného pojistného, dodanit. Toto neplatí v případě, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti. Nedodaňuje se ani v případě pojistných smluv, u kterých není vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň se je odkupné přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Poplatník prokazuje nárok na odčitatelnou položku ze základu daně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění. Toto potvrzení je přílohou daňového přiznání.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!