151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňový poradce

V momentě, kdy se chcete naplno věnovat svému podnikání, nabízíme vám i služby daňového poradce, protože díky těmto službám nebudete muset řešit komplikovanost legislativou požadovaných povinností vůči státu.

Postaráme se o veškerá podání a hlášení a to včetně zastupování při komunikaci a kontrole před finančním úřadem.

Maximum komunikace navíc realizujeme prostřednictvím rychlé a bezproblémové elektronické formy.

Záruka odpovědnosti ze zákona, povinnosti mlčenlivosti, profesní odpovědnosti nebo povinnosti pojištění jsou parametry, které vám nemůže žádná jiná profese nabídnout.

Parametry námi poskytovaného daňového poradenství:

Na základě konzultací je možné optimalizovat daňový základ v intencích platné legislativy.

Společně tak předejdeme škodě, kterou by si klient mohl způsobit, kdyby se snažil obstarat si daňové záležitosti sám.

Za poskytnuté poradenství přebíráme plnou odpovědnost.

Pro případ chyby, vyplývající např. z nepochopení zadání nebo dodatečně zjištěných skutečností, máme sjednáno pojištění odpovědnosti daňového poradce.

Toto pojištění se vztahuje na škodu způsobenou výkonem daňového poradenství a to daňovým poradcem, jeho zástupcem nebo pracovníkem. Základem pojistného krytí jsou sankce (například pokuty a penále), vzniklé stanovením špatné daňové povinnosti.

Naši pracovníci absolvují permanentní profesní vzdělávání zajištěné Komorou daňových poradců ČR.

Jsme dobrovolně přihlášeni do systému Kontinuálního profesního vzdělávání evidovaného Komorou a každoročně překračujeme stanovené minimální limity účastí na školeních, nezbytné pro účast v tomto systému.

Služby daňového poradce poskytujeme prostřednictvím odborníků, kteří úspěšně složili kvalifikační zkoušku.

Profese daňového poradce je jedinou v České republice, kdy člen musí absolvovat zákonem stanovenou zkoušku v oboru. O náročnosti zkoušky svědčí i to, že ji v průměru úspěšně absolvuje jen okolo 20% uchazečů.

Garantujeme naprostou mlčenlivost o zjištěných informacích, k níž jsme dokonce vázání zákonem a to ve větší míře, než např. členové České advokátní komory.

Vztahy s klienty máme založeny na dlouhodobé vzájemné důvěře.

Jsme dobrovolně přihlášeni k Etickému kodexu, který považujeme za nedílnou součást pravidel pro výkon daňového poradce.


Máte zájem o naše služby daňového poradce? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.