151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Roční uzávěrka

Účetní uzávěrka je soubor prací spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví, vykonávaných kvalifikovanou účetní. V průběhu roční účetní uzávěrky je zjištěn konečný stav majetku, závazků a kapitálu k rozvahovému dni účetní jednotky vedoucí účetnictví. Takto provedená kompletní inventarizace je zcela zásadní pro sestavení účetní závěrky. K rozvahovému dni, nejčastěji k poslednímu dni v kalendářním roce, je nezbytné, aby konečně zůstatky v účetnictví zobrazovaly stav majetku, zdrojů a výsledek hospodaření ve správné výši.

Během účetní uzávěrky jsou doúčtovány veškeré účetní případy vzniklé k poslednímu dni účetního období, je vypočten a zaúčtován hospodářský výsledek ve formě zisku, nebo ztráty. Při zisku dochází následně ke stanovení daně z příjmů včetně následného zaúčtování této daně. Finálním úkonem je uzavření všech účetních knih.

Před samotným uzavřením účetních knih je zkontrolováno:

  • zaúčtování všech účetních případů,
  • odpovídající výše zůstatků na bankovních účtech a v pokladně,
  • zaúčtování všech závazků,
  • zaúčtování veškerého majetku, zásob a pohledávek,
  • zaúčtování veškerých daňových povinností,
  • zaúčtování veškerých změn základního kapitálu,
  • zaúčtování hospodářského výsledku,
  • ověření bilance aktiv a pasiv.

Máte zájem o naše služby roční účetní uzávěrky? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.