151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vedení skladové evidence

Chcete mít jistotu, že vedení skladové evidence ve vaší firmě odpovídá platným zákonům? Víte, že například špatné oceňování zásob či výrazné chyby v evidenci mohou znamenat vážný daňový postih? Objednejte si vedení skladové evidence u nás a budete bez starostí. Známe zákony a příslušné vyhlášky, které se skladování i oceňování týkají. Seznámíme se s vašimi interními předpisy, které stanovují postup, jak zásoby oceňovat, jak je účtovat a vést evidenci, případně tyto předpisy pro vás sestavíme sami.

Pro skladovou evidenci je důležité i správné ocenění zásob

Pro správné vedení skladové evidence je důležité zúčtovat všechny zásoby a provádět jejich oceňování. Jakou cenou se oceňují a co jsou například vedlejší pořizovací náklady? Do pořizovací ceny například nelze zahrnout vlastní práci individuálního podnikatele. U oceňování je nutné správně rozlišit přímé a nepřímé náklady. Účtovat zásoby ve skladě je možné různým způsobem, ale vždy platí povinnost vedení skladové evidence. Eviduje se přesný název materiálu, datum pořízení, datum naskladnění a vyskladnění, případně datum převodu do jiného skladu, ocenění a údaje o množství materiálu.

S námi budete mít skladovou evidenci v pořádku

Součástí vedení skladové evidence je inventarizace. Provádí se nejméně 1 x za rok a to ke konci účetního období, tedy v momentě sestavení účetní závěrky. V ní se vyčíslí případné rozdíly mezi stavem fyzické inventury a stavem v účetnictví. Zjištěné přebytku se účtují jako přírůstek zásob, manka a škody jako úbytek zásob. Manka a přebytky lze porovnávat, pokud vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů. Vedení skladové evidence od vás převezmeme a dáme vše do souladu se zákonem.


Máte zájem o naše služby vedení skladové evidence? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.