151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Víte, jakou použít sazbu DPH v souvislosti s nemovitými věcmi?

Podle § 48 zákona o DPH se první snížená sazba 15 % používá, jsou-li poskytovány stavební či montážní práce na dokončené stavbě, a to v případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení. Aby bylo možno tuto sazbu použít, musí být splněny dvě podmínky – dokončená stavba a stavba pro bydlení či sociální bydlení.  V § 48 se ale neřeší výstavba. Dále je potřeba znát, jak zákon definuje stavbu pro bydlení či sociální bydlení. 

Zákon o DPH za stavby pro bydlení považuje:

 • stavby bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí – více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům trvalého bydlení a je k tomu určena,

 • stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí – více než polovina podlahové plochy je určena pro trvalé rodinné bydlení, můžou v něm být maximálně 3 samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní a podkroví, 

 • stavby, jenž:

  • slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

  • zřízené na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou rodinného domu nebo bytového domu,

 • obytný prostor,

 • místnost, která je užívána spolu s výše zmíněným obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě pevně spojené se zemí. 

Dále je třeba se podívat na to, jak zákon o DPH vymezuje stavbu pro sociální bydlení. Za ně se podle tohoto zákona považují:

 • stavby bytového domu, ve kterém není obytný prostor větší než 120 m2,

 • stavby rodinných domů s podlahovou plochou nepřesahující 350 m2,

 • obytný prostor pro sociální bydlení s podlahovou plochou do 120 m2 a místnosti užívané spolu s obytným prostorem. 

 • ubytovací zařízení pro příslušníky bezpečnostních sborů,

 • zařízení sociálních služeb,

 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

 • internáty škol samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,

 • dětské domovy pro děti do 3 let,

 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče,

 • speciální lůžková zařízení hospicového typu,

 • domovy péče o válečné veterány,

 • jiné stavby, které slouží k využití některých staveb výše uvedených a dále stavby, které jsou zřízeny na stejném pozemku a s výše vyjmenovanými stavbami tvoří funkční celek.

Za stavební a montážní práce se považuje např. přístavba, nástavba, rekonstrukce, ale také opravy jako např. malování, výměna podlahových krytin, výměna výtahů, čištění odpadů, instalace protipožárních izolací apod. Pokud některá ze stavebních či montážních prací je řešena formou subdodávky, použije se sazba 15 % DPH i u subdodávek. 

První snížená sazba se krom výše zmíněného uplatní u:

 • poskytování stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení,

 • stavebních a montážních prací, kterými se stávající stavba mění na stavbu pro sociální bydlení,

 • dodávek staveb pro sociální bydlení, u dodání pozemku, jehož součástí je pouze stavba pro sociální bydlení, u práva stavby pouze pro stavbu pro sociální bydlení a u dodání jednotky, které nezahrnuje jiný obytný prostor než ten, pro sociální bydlení.  

Naproti tomu je třeba zmínit, že sazba základní 21 % se použije u dokončených domů určených pro rodinnou rekreaci nebo u staveb ubytovacích zařízení. Tyto stavby totiž nesplňují podmínku trvalého rodinného bydlení.  

Přehled sazeb pro jednotlivé druhy staveb

 

Stavby pro bydlení

Stavby pro sociální bydlení

Ostatní stavby

Výstavba

21 %

15 %

21 %

Opravy, udržování a technické zhodnocení

15 %

15 %

21 %

Dodání neboli převod

21 %

15 %

21 %

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!