151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Volba zdaňovacího období

Obvyklé je, že právnická osoba podává přiznání v termínu 1. duben, pokud mu ovšem nesestavuje přiznání daňový poradce na základě plné moci doručené správci daně, pak se lhůta prodlužuje o 3 měsíce do 1. července. Sazba daně je 19 % základu daně.

Právnická osoba si na rozdíl o fyzické může zvolit, jaké zdaňovací období bude používat pro zdaňování svého zisku a existují celkem čtyři:

  1. kalendářní rok,

  2. hospodářský rok,

  3. přechodné účetní období a

  4. období převodu, fúze, rozdělení společnosti atd.

Hospodářský rok je na rozdíl o toho kalendářního (leden–prosinec) složen ze 12 po sobě jdoucích měsíců např. od března do února. Hospodářský rok volí zejména ty subjekty, které se specializují na sezónní práce nebo třeba zimní zájezdy do teplých krajin. Období konce roku je pro ně tak velmi hektické a řešit ještě do toho účetní závěrku by pro ně znamenalo omezení podnikatelských aktivit. Volba hospodářského roku není možná, pokud subjekt vede daňovou evidenci, je organizační složkou státu nebo územně samosprávným celkem. Pokud se tedy rozhodnete pro změnu z kalendářního roku na hospodářský, musíte tuto skutečnost oznámit správci daně alespoň 3 měsíce před plánovaným uplatněním nového zdaňovacího období. Daňové přiznání pak musíte podat do 3 měsíců po skončení hospodářského roku, resp. do 6 pokud přiznání sestavuje daňový poradce. Hospodářský rok je i administrativně náročnější, ale nemusí tomu tak být vždy.

Přechodné účetní období je období, které je buď delší než 12 měsíců nebo kratší. Toto období se zvolí při přechodu z kalendářního na hospodářský, dále pokud účetní jednotka vznikla po 1.10. nebo naopak zanikla do 31.3. A jak z názvu období vyplývá, volí se na přechodnou dobu.

Období převodu, fúze a rozdělení společnosti se používá, když dojde k rozdělení nebo odštěpení společnosti, jejímu převodu či převodu podílu. Fúze je přeměna společnosti tak, že společnost zaniká, ale její jmění přebírá jiný právní nástupce.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na účetní kancelář SLUTO a rádi Vám se změnou pomůžeme.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!