151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Výplata podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným

Mnoho společností s ručením omezeným (s.r.o.), které podali daňové přiznání, teď možná ještě řeší výplatu podílu na zisku svým společníkům. Všechny důležité informace ohledně tohoto kroku se dozvíte dále.  

Výplata podílu na zisku se nemusí nutně dotýkat jen společníků, ale i dalších, např. zaměstnanců, kteří se o ziskovost firmy zasloužili také. Pozor ale na skutečnost, že toto musí být zakotveno již v zakladatelských listinách s.r.o. 

Ještě před samotným rozhodnutím, kdo podíl dostane a v jaké výši, je třeba mít zpracovanou řádnou účetní závěrku, které velikost zisku přesně stanoví. Dále pak musí zasednout valná hromada, která musí účetní závěrku schválit a rozhodnout, jak bude se ziskem naloženo. V zásadě se zisk společníkům dělí podle výše podílu ve společnosti, pokud ovšem zakladatelské listiny s.r.o. neříkají něco jiného. 

V dalším kroku musí jednatel společnosti zhodnotit, zda je společnost schopna podíly na zisku ve výši schválené valnou hromadou vyplatit nebo ne. Výplata musí být přesně v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Pokud i přes zákonné překážky jednatel schválené podíly vyplatí, odpovídá také za škodu, která tím společnosti může vzniknout. Jednatel totiž porušuje povinnost, že společnost povede s péčí řádného hospodáře. 

Co tedy musí jednatel před vyplacením provést? Musí přezkoumat, zda rozhodnutí valné hromady bylo přijato řádně a výše jednotlivých podílů na zisku byla stanovena správně v souladu s výší podílů ve společnosti nebo v souladu se zakladatelskými dokumenty.  

V zásadě nelze zisk vyplácet, pokud by byla s.r.o. v úpadku dle insolvenčního zákona, který rozděluje úpadek do dvou kategorií – platební neschopnost a předlužení. Jak asi tušíte, jednatel musí přezkoumat, jakým způsobem výplata ovlivní platební schopnost a finanční stav podniku. 

Samotná výplata podílu na zisku musí proběhnout podle zákona o obchodních korporacích do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. Splatnost může být ale jiná a to v závislosti na samotném rozhodnutí valné hromady nebo na obsahu zakladatelských dokumentů.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!