151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zveřejnění účetní závěrky

Zákon o účetnictví udává povinnost, aby všechny účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku zveřejnily svoji účetní závěrku ve Sbírce listin. Mezi tyto účetní jednotky patří typicky obchodní společnosti a některé podnikající fyzické osoby. Za zveřejnění účetní závěrky odpovídá statutární orgán, což je v případě společnosti s určením omezeným jednatel.

Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu dle kategorie účetní jednotky a dále dle povinnosti auditu účetní závěrky. Mikro a malé účetní jednotky podle zákona o účetnictví musí zveřejní pouze rozvahu a přílohu obojí ve zkráceném rozsahu.

Termín zveřejnění ve Sbírce listin je dán. Mělo by být zveřejněno do 30 dnů od konání valné hromady, která schválila účetní závěrku. Pokud ale ke zveřejnění v těchto 30 dnech nedojde, zákon ještě stanovuje maximální termín, do kterého musí být zveřejněno. Je to 12 měsíců od rozvahového dne, tj. ode dne, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Většina účetních jednotek má jako rozvahový den 31.12. Podléhá-li účetní jednotka auditu, musí být do tohoto data zveřejněna i zpráva auditora.

Účetní jednotka dokumenty ke zveřejnění účetní závěrky zasílá v elektronické podobě příslušnému rejstříkovému soudu (krajský soud podle sídla podnikatele) ve formátu PDF datovou zprávou. Za naše klienty tuto povinnost zajišťujeme.

Pokud není účetní jednotka zveřejněna, hrozí za toto porušení sankce. Po většinou se jedná o sankce finanční, ale nezveřejnění může vést i k dalším důsledkům a klidně i ke zrušení společnosti s likvidací. Zákon o účetnictví stanovuje výši sankce za nezveřejnění. Tato pokuta může dosáhnout až 3 % z celkové hodnoty aktiv. Není to jediná pokuta, která může být za nezveřejnění udělena. Další sankci může udělit ještě podle zákona o veřejných rejstřících rejstříkový soud. Jedná se o pořádkovou pokutu ve výši maximálně 100 000 Kč, pokud nebude účetní závěrka zveřejněna ani na jeho výzvu. Neplnění povinnost zveřejnění závěrky považuje rejstříkový soud za porušení povinnosti péče řádného hospodáře ze strany statutárního orgánu společnosti.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!