151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Půjdou v daních uplatnit dary uprchlíkům nebo ty, které jsou poskytnuty na vojenskou pomoc Ukrajině? Chystá se novela zákona o daních z příjmů

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými sankcemi uvalenými na Rusko spousta lidi řešila nejen to, zda jsou jejich peníze uložené v bankách v bezpečí ale také hojně přispívali a stále přispívají do různých sbírek na pomoc Ukrajině.

Vláda dne 9.3.2022 schválila návrh novely zákona o daních z příjmů. Pokud projde legislativním procesem, bude možné odečíst si ze základu daně dary Ukrajině a také pro rok 2022 bude platit zvýšení maximální uplatnitelné hodnoty daru 30 % základu daně.

Zvýšení hranice 30 % základu daně u poskytnutých darů

Nyní platí, že pokud český poplatník daně z příjmů poskytne dar např. českému pořadateli sbírky na veřejně prospěšné účely dar, může se jej uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, pokud úhrnná hodnota za rok činní buď 1 000 Kč nebo 2 % základu daně. V letech 2020 a 2021 díky pandemii COVID-19 byla zvýšena maximální hodnota daru z 15 na 30 % základu daně. Pokud novela projde legislativním procesem, bude maximální hodnota daru 30 % základu daně platit i pro rok 2022, ovšem kvůli válce.

Půjdou uplatnit dary Ukrajině

Novela počítá i s tím, že jako dar bude možné uplatnit i dary poskytnuté nejen českým pořadatelům sbírek ale i ty, které byly poskytnuty přímo Ukrajině, např. před ukrajinské velvyslanectví, ukrajinským územně-správním celkům, právnickým nebo fyzickým osobám, které mají sídlo nebo bydliště na území Ukrajiny, za předpokladu, že splní podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečíst bezúplatné plnění.

Co se týče darů fyzickým osobám, budou muset ovšem i nadále splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru (například půjde o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby).

V novele zákona Ministerstvo financí navrhuje, aby bylo možné daňově uplatnit nejen dary poskytnuté z humanitárních účelů, ale i hodnotu darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, což doposud nebylo možné.

Výdaje na poskytnutí nepeněžitých darů

Novela do zákona o daních z příjmů také chce zavést uznatelnost výdajů, které poplatník vynaložil na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům v souvislosti s válkou, pokud budou splněny podmínky účelu daru. Např. pokud podnikatel provozující autobusovou dopravu dobrovolně využije svoje vozidla na přepravu uprchlíků. Náklady, které u toho vynaložil (např. pohonné hmoty, odpisy používaného majetku, mzda pro zaměstnance) budou daňově uznatelné, neboť výdaje byly vynaloženy na humanitární účely.

Daňový odpočet budou moci využít i Ukrajinci

Novela zákona o daních z příjmů počítá rovněž s tím, aby možnost snížení základu daně o poskytnuté bezúplatné plnění mohli využit i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Osvobození příjmů na podporu Ukrajiny

Příjmy přijaté na humanitární nebo charitativní účely jsou od daně osvobozeny již dnes. Pokud novela projde, bude osvobozen od daně z příjmů i příjem poskytnutý na podporu obranného úsilí Ukrajiny.

Zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné a daň z tohoto vzniklého příjmů zaměstnance je sražena zaměstnanci ze mzdy. Pokud v důsledku válečného konfliktu přicestují do ČR rodinní příslušníci zaměstnance a budou s ním bydlet a zaměstnavatel jim poskytne prostornější a dražší ubytování, nebude zaměstnanci sražena vyšší daň. Tato částka by měla být nově od daně osvobozena.

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situace, bude tento dar od daně z příjmů jakožto bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních účelů od daně osvobozeno.

Zpětně od začátku roku

Pokud novela projde zrychleným legislativním procesem, bude zpětně účinná od počátku roku 2022.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14. 3. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!