151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nového coronaviru

 

Daň z příjmů za rok 2019

 • Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do 1.7.2020.

Daň z příjmů za rok 2020

       Zálohy na daňovou povinnosti 

 • Má-li daňový subjekt povinnost hradit zálohu na daň z příjmů, jenž má splatnost 15.6.2020, je mu tato záloha v rámci generálního pardonu č. 2 prominuta. Pozor ale na to, že prominutím zálohy se nesnižuje budoucí daňová povinnost za rok 2020
 •  Automatické prominutí se týká těch subjektů, které mají jako účetní období kalendářní rok. Subjekty s rokem hospodářským musí správce daně požádat individuálně o snížení či prominutí záloh.

       Zpětné uplatnění daňové ztráty

 • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za rok 2019 a 2018 podaného v roce 2021.

Správní poplatky

 • Potřebuje-li daňový subjekt podat správci daně žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, tak nemusí na základě generálního pardonu č. 1 u těchto žádostí podaných do 31.7.2020 hradit správní poplatek.
 • Na dobu do 31.7.2020 je prominut správní poplatek spojený s vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Jedná se o žádosti, které vydávají orgány řízené ministryní financí, tj. zejména Finanční správa ČR a Celní správa ČR.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané daňové tvrzení k dani z nabytí nemovitých věcí. Toto prominutí se vztahuje na daňová přiznání, která mají být podána v období od 31.3.2020 do 31.7.2020. Bez sankce se musí tyto daňová přiznání podat do 31.8.2020. Do tohoto data musí být také tato daňová povinnost uhrazena.

Elektronická evidence tržeb

 • Po dobu trvání stavu nouze a v následujících 3 měsících po jeho skončení je pozastavena povinnost elektronicky evidovat svoje tržby pro subjekty, které spadají do všech fází, tedy i do té poslední, která měla startovat od května 2020.

Bezúročné úvěry komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Jedná se o úvěry na pořízení drobného majetku, financování zásob a krytí provozních výdajů jakou jsou mzdy, energie, nájmy. Úvěry v rámci dvou proběhlých výzev COVID I a COVID II byly bezúročné a bez poplatků.
 • Aktuálně není žádná výzva vypsána. Další kolo bude vyhlášeno na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu a jakmile bude známo, informace poskytneme.

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků pro boj s nemocí COVID-19 v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

 • Dotace jsou na pořízení materiálu, ze kterého podnikatel následně vyrábí zdravotnické a ochranné prostředky, příp. lze dotaci použít na úhradu mzdových nákladů s výrobou spojených.
 • Podnikatelé mohou podporu rovněž použít na neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Cílem dotace je rovněž podpora neinvestičních výdajů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Žádosti je možné podávat od 2.4.2020 a výše podpory je max. 5 mil. Kč.
 • Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prodloužení termínu podání žádostí z OP POIK

 • Podnikatelé, jenž chtěli podat žádost o evropské peníze v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP POIK), ale díky všem opatřením proti šíření COVID-19 nestihli žádost podat včas, máme dobrou zprávu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u těch výzev, kde příjem žádostí nebyl do 17.3.2020 ukončen a nepřekračuje termín 30.4.2020, prodloužit o 30 dnů.

Dotace v programu Technologie COVID 19

 • Dotace je určená na pořízení nových zařízení a vybavení, které budou mít za cíl produkci materiálů, technologií a produkci z oblasti zdravotnictví a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu.
 • Zejména se jedná o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření COVID-19 a to prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.
 • Bude možno žádat o podporu až ve výši 20 milionů korun, minimálně ve výši 250 tiscích korun.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 24.dubna 2020 do 29. května 2020.
 • Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Více zde.

Silniční daň

 • Ministerstvo financí promíjí sankce při neplacení záloh na silniční daň, které jsou splatné k 15.4.2020 a k 15.7.2020 a to za podmínky, že tyto dvě zálohy poplatník uhradí do termínu 15.10.2020.

Opatření v oblasti splácení úvěrů

 • Vztahuje se na úvěry:
  • zajištěné nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
  • účelové a
  • poskytnuté stavební spořitelnou
 • Je možné využít na úvěry sjednané před 26.3.2020.
 • V ochranné době se odkládá čas plnění peněžitých dluhů buď do 31.10.2020 nebo do 31.7.2020. Ochranná době běží od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o úmyslu využít ochrannou dobu. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání úvěru.
 • Další informace jsou k dispozici v zákoně.

 

Pro zaměstnavatele uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

Pro plátce DPH uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

aktualizace 23.4.2020